Tuotantotalous

#

Ahma Optima Oy tarjoaa tuotantotaloudellisia asiantuntijapalveluita. Asiakkaita ovat teknologian soveltamiseen ja vahvaan osaamiseen pohjaavat tuotanto- ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset, liikelaitokset ja julkishallinnon yksiköt.

Tuotantotaloudellisten asiantuntijapalveluiden piiriin kuuluu yrityssuunnittelu, liiketoiminnan strategia, operatiivinen johtaminen ja resurssien hallinta.

Toimeksiannot perustuvat yhteistyöhön. Ahma Optima toteuttaa hankkeet yhdessä toimeksiantajan sekä Ahma Groupin eri yksiköiden ja valikoitujen kumppanien kanssa.

Toimeksiannon aihe voi olla esimerkiksi

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmus on tehokas työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen, materiaalivirtojen hallintaan ja kannattavuuden parantamiseen. Materiaalivirrat ja niihin liittyvät kustannukset esitetään visuaalisesti Sankey-diagrammeina. Materiaalikatselmus tunnistaa tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja.

Usein materiaalikatselmuksen tavoitteena on tunnistaa tuotantoon liittyvät hävikit, kehittää raaka-aineiden ja sivuvirtojen käyttöä sekä ideoida näihin parannustoimenpiteitä. Materiaalikatselmus tuo usein esille myös energiansäästöideoita. Materiaalitehokas prosessi tarjoaa pysyviä kilpailuetuja.

Voit lukea lisää osoitteesta materiaalikatselmus.fi

Yrityksen muutostilanteiden hallinta

Yritysrakenne, omistajanvaihdokset, yritysjärjestelyt, arvonmääritys, turnaround, vuokrajohtajuus, tulevaisuuden muutosten tunnistaminen ja arviointi sekä riskienhallinta.

Strategian suunnittelu ja toimeenpano

Toimintaympäristön ja kilpailutilanteen analysointi, markkinaselvitykset, verkostot ja kumppanuudet ja teolliset symbioosit, arvoketjut, resursointi, henkilöstö, pääomittaminen ja rahoitussuunnittelu, liiketoimintaprosessien mallintaminen.

Kannattavuuden johtaminen

Kannattavuuteen ja kasvuun tähtäävien liiketoimintojen suunnittelu ja mallinnus, suoritusten mittaus, johdon laskentatoimi, kannattavuusanalyysit, toimintopohjainen laskenta, hinnoittelu, tuote- ja palvelutarjonnan sekä tarjoustoiminnan analysointi, teolliset palveluliiketoiminnat, kiertotalous, resurssitehokkuus.

Operatiivisen liikkeenjohdon konsultointi

Budjetointi, liiketoimintasuunnitelmat (LTS, roadmaps), hankintatoimen ja logistiikan kehittäminen, investointihankkeet ja kehitysprojektit, innovointiprosessit, laatujohtaminen, ennakoiva kunnossapito, materiaalivirrat, energiankäyttö.

Liikkeenjohdon työkalujen ja tietojärjestelmien suunnittelu ja implementointi

Tuotannon mallintaminen, visualisointi ja simulointi, MFCA-projektit (Material Flow Cost Accounting, materiaalivirtojen kustannusanalyysi), LCA-projektit (elinkaariarvioinnit, Life Cycle Assessments), Sankey-kaaviot, tuotantolinjojen layout-suunnittelu, tuotannonjohtomenetelmien kehittäminen, toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), johdon ympäristölaskenta (EMA) sekä eri palvelu- ja tukiprosessien optimointi.

Ahma Optima toteuttaa erilaisia katselmuksia, kuten

  • materiaalikatselmukset
  • energiakatselmukset
  • käyttöpääomaprojektit
  • henkilöstövoimavarojen arviointi
  • due diligence -katselmukset
  • etabloitumistarkastelut
  • ympäristövaikutusten arviointi
  • turvallisuus- ja haavoittuvuuskatselmukset
  • viranomaisdokumentit kuten pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset

YHTEYSTIEDOT

Kimmo Laakso
partneri, tj, TkT, KTT
040 708 7987

Esko Salo
partneri, DI, TkL
040 861 2223


Katselmukset:
Materiaalikatselmus
Energiakatselmus
Turvallisuuskatselmus

Materiaalikatselmusesite

materiaalikatselmus.fi


Caset:
Boliden Harjavalta
Huntsman Pigments